? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, November 6, 2009

TUGASAN KELAS

KONSEP KAJIAN TINDAKAN

Kajian tindakan adalah suatu bentuk inkuiri bercorak penyertaan yang dilaksanakan oleh seseorang individu. Dalam konteks ini, perbincangan individu merujuk kepada gologan guru. Ianya adalah bertujuan untuk penambahbaikan dan membuat perubahan dalam proses P&P. Ini bermakna individu tersebut menjalankan kajian berhubung dengan diri mereka sendiri dan kelompok masyarakat yang ada di sekeliling mereka. Dalam proses ini, mereka akan meneliti bagaimana sesuatu kemahiran, pemahaman, pengetahuan dan nilai dapat menggalakkan dan mencegah amalan tindakan mereka sendiri yang bersandarkan kepada prosedur kajian ini. Tambahan lagi, konsep kajian tindakan merujuk kepada tindakan yang diambil oleh para guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Melalui kajian tindakan yang dijalankan guru bukan sahaja bertanggungjawab pada proses P&P yang dilaksanakannya bahkan dapat menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan bertenaga.

Model Kajian Tindakan


(a) Model kajian tindakan Mc Taggart dan Stephen Kemmis

Model kajian tindakan yang pertama ialah model yang dicetuskan oleh Mc Taggart dan Stephen Kemmis. Model ini berkaitan pengumpulan inkuiri kendiri yang diambil daripada sampel kajian dalam situasi sosial yang menyumbang kepada ekuiti dan demokrasi yang hebat dalam sekolah dan masyarakat. Model ini melibatkan perancangan (plan), tindakan (act), pemerhatian (observe), refleksi (reflect). kesemua kitaran ini akan berulang dengan melakukan penambahbaikan terhadap perancangan asal. Walaupun begitu, model ini dikatakan terlalu ringkas kerana kajian dilakukan tanpa pemerhatian awal.

Lingkaran pertama


(i) Merancang (plan)
Pelajar menganggap bahawa sains adalah proses mengingat fakta berbanding perasaan ingin tahu. Bagaimana guru dapat merangsang perasaan ingin tahu dalam diri pelajar?

(ii) Bertindak (act)
Memberikan soalan yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Memerhati (observe)
Rekod soalan dan jawapan untuk pemerhatian yang lebih terperinci. Catat jangkaan.

(iii) Merefleksi (reflect)
Persoalan guru diganggu oleh keperluan guru tersebut untuk mengawal jangkaan pelajar.

Lingkaran kedua


(i) Mengubah rancangan
Mengubah strategi menyoal untuk menggalakkan pelajar untuk mencari jawapan sendiri. Matlamat yang sama masih diteruskan, tetapi mengurangkan bilangan kawalan penyataan.

(ii) Bertindak
Mengurangkan penyataan kawalan dalam pelajaran.

(iii) Memerhati
Rekod soalan dan jawapan. Catat kesan-kesan yang diperhatikan daripada tingkahlaku pelajar.

(iv) Merefleksi
Perasaan ingin tahu pelajar berkembang, tetapi tingkah laku mereka semakin tidak dapat dikawal. Apa yang perlu guru lakukan?(b) Model kajian tindakan Elliot

John Elliott (1991) menyatakan model Kemmis terlalu ringkas lalu mereka sebuah model lingkaran seperti Kemmis tetapi menunjukkan proses-proses dengan lebih terperinci. Elliot memberi definisi kajian tindakan sebagai satu kajian sosial untuk meningkatkan kualiti dan mutu tindakan yang akan diambil terhadap sesutu keadaan. Kesahan sesuatu teori atau hipotesis yang dibuat tidak bergantung kepada kajian secara saintifik, tetapi ianya lebih bergantung kepada keberkesanan kajian tersebut dalam membantu manusia untuk mempunyai pelbagai kemahiran dan dapat bertindak secara bijak.


(c) Model kajian tindakan Ebbutt


Dave Ebbutt (1985) memperkenalkan model kajian tindakan yang berbentuk kitaran di mana dalam sebuah kitaran akan berlaku maklumbalas sama ada maklumbalas itu berlaku dalam kitaran atau di antara kitaran. Ebbutt mengatakan bahawa kajian tindakan adalah kajian sistematik dalam percubaan untuk meningkatkan mutu pengajaran oleh sekumpulan penyelidik dengan memerhatikan proses pengajaran sendiri dan juga refleksi terhadap kesan yang terhasil daripada proses pengajaran mereka. Dave juga telah mengambil definisi yang dibuat oleh Kemmis yang mengatakan bahawa dengan melakukan kajian tindakan yang mudah, sekumpulan penyelidik boleh mengatur sesuatu keadaan mengikut pengalaman mereka sendiri.

(d) Model kajian tindakan McKernan

Bagi mengelakkan sesuatu kajian tindakan menjadi lebih kompleks disebabkan oleh factor kekangan masa, James McKernan memperkenalkan model kajian tindakan “proses masa”.

(e) Model Kajian Tindakan Coghlan and Brannick (2001)(f) LAIN-LAIN

Progressive Problem Solving with Action Research


0 comments: