? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Monday, November 9, 2009

AKTIVITI 2 : TUGASAN 2 - JURNAL

ARTIKEL 1Action Research: An Approach For The Teachers In Higher Education

Oleh: Ghazala Yasmeen. Department of Physiology, University of Karachi.

1. Kajian tindakan yang telah dilakukan oleh penyelidik ialah melalui kaedah pembelajaran kolaboratif yang melibatkan guru dan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Guru berperanan sebagai fasilitator atau pemangkin (catalyst), manakala pelajar bekerja dalam kumpulan dengan lebih autonomi dan penglibatan guru adalah kurang.

2. Persoalan kajian.
- Adakah pendekatan pembelajaran secara kolaboratif dapat menangani masalah pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam memahami matapelajaran Biostatistics?

- Adakah pendekatan pembelajaran secara kolaboratif dapat menarik minat pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti P&P?

3. Sampel kajian - Kajian yang dijalankan melibatkan 45 orang pelajar.

Setting kajian – Kajian ini dijalankan di dalam bilik darjah.

4. Kajian tindakan (prosedur)

Prosedur kajian
– kajian ini dijalankan secara kolaboratif yang melibatkan guru sebagai fasilitator dan pelajar bergiat aktif dalam aktiviti di dalam bilik darjah semasa proses P&P dilaksanakan. Peningkatan dalam pencapaian pelajar di dalam bilik darjah adalah criteria yang digunakan untuk menilai tahap perkembangan pelajar secara berperingkat.
Dalam perlaksanaan kajian ini, penyelidik menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart yang memfokuskan terhadap pemerhatian (observe), perancangan (plan), tindakan (action), penilaian (evaluation) dan refleksi pelajar-pelajar. Kesemua kitaran ini akan berulang dengan melakukan penambahbaikan terhadap perancangan awal.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji keberkesanan dan faedah-faedah yang diperolehi dalam perlaksanaan kajian tindakan di peringkat pendidikan tinggi (Higher Education) yang merupakan sebahagian daripada perancangan untuk memperbaiki mutu dan kualiti sistem pembelajaran terhadap pelajar di dalam bilik darjah.

Metodologi

Kajian ini berasaskan dasar kajian tindakan mengikut susunan soalan kajian yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Di mana ia timbul daripada kajian guru, pelaksanaan yang focus kepada perancangan, kelakuan, pemerhatian dan refleksi dari susunan keputusan yang diperolehi daripada kajian yang dijalankan terhadap 45 pelajar. Pendapat pelajar-pelajar tentang matapelajaran Biostatistic yang dianggap sukar dikumpulkan. Seterusnya, penyelidik menangani masalah ini dengan memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang peluang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pembelajaran mereka. Kemudian, penyelidik menggunakan pembelajaran textual secara formal iaitu memahami konsep asas, terminology dan definisi yang digunapakai dalam mata pelajaran Biostatistic.

5. Pengumpulan data

Data kualitatif

• Hasil lembaran kerja
• Soal jawab di dalam bilik darjah
• Latihan penyelesaian masalah
• Temubual pelajar berkisarkan tentang pendapat mereka tentang matapelajaran Biostatistic

Penganalisisan data.
(i) Pemerhatian

- Para pelajar hilang daya tumpuan di dalam bilik darjah. Apabila mereka diberi latihan yang memerlukan mereka mencari jalan penyelesaiannya, mereka mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan tugasan tersebut.

(ii) Diagnosis
- Pelajar-pelajar menyatakan masalah mereka dalam matapelajaran tersebut. Antaranya ialah (a) lupa formula, (b) ingat formula tetapi tidak tahu untuk menggunakannya dengan betul

(iii) Perancangan
- Pelajar diminta mengemukakan seberapa banyak cara penyelesaian (formula) dalam tugasan yang diberikan. Pendekatan yang berbeza digunakan misalnya, menulis formula, menulis formula setiap hari, menyusun ujian-ujian yang berasingan, menulis formula pada papan kenyataan.

(iv) Tindakan
- Setiap pelajar hendaklah menulis formula pada tepi nota dengan menggunakan dua kata kunci iaitu “di mana dan bagaimana hendak menggunakannya”. Mereka hendaklah mengingat kembali formula-formula tersebut setiap masa sebelum membuka buka nota supaya sebarang kesilapan boleh diperbaiki. Pelajar juga boleh menggunakan formula tersebut dengan contoh-contoh soalan yang sesuai dan berkongsi antara satu sama lain. Perbincangan dalam kumpulan atau bertanya secara langsung dengan guru sekiranya ada persoalan atau kekeliruan dalam pembelajaran mereka.

(v) Penilaian
- Tugasan diberikan kepada pelajar-pelajar dan daripada kajian yang dijalankan kesilapan pelajar yang sering dilakukan dalam matapelajaran Biostatistics adalah berkurangan. Ini menunjukkan semangat kerjasama wujud di kalangan mereka. Mereka juga memahami konsep pembelajaran dengan lebih baik.

(vi) Pembelajaran – Refleksi
- Minat pelajar terhadap matapelajaran tersebut meningkat dan ini menunjukkan bahawa penggunaan strategi pembelajaran yang betul akan membantu meningkatkan tahap pembelajaran pelajar berbanding dengan apa yang dijangkakan.ARTIKEL 2 - The Role of Reflecton in Facilitators' Professional Development within a PBL environment

Oleh: Tan Hui Leng.


1) Kajian Tindakan yang dijalankan penulis ialah peranan refleksi dalam kemajuan dan praktis pendidik di Politeknik Republik, dimana guru menggunakan metodologi Problem Based Learning (PBL) Satu Hari- Satu Masalah. Guru-guru ditanya kekerapan mereka merefleksi diri dan jika mereka mampu menghubungkaitkan perubahan yang mereka lakukan dalam strategi pengajaran kepada refleksi tersebut.Peranan refleksi merupakan suatu latihan pendokumenan di kalangan guru- guru. Kebanyakannya dapat melihat kepentingan praktis ini dalam kemajuan perlaksanaan pendidik di bilik darjah. Melalui pemerhatian bilik darjah dan praktis komuniti dapat dilihat contoh amalan baik refleksi dimana aembolehkan pendidik menjadi lebih bersedia dalam strategi pengajaran mereka seterusnya memperbaiki praktis di dalam bilik darjah. Walaubagaimanpun, selain daripada mengetahui manfaat dan keberkesanan refleksi, kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak banyak guru-guru membuat refleksi secara berterusan terhadap pengajaran mereka.

2) Persoalan Kajian:
-Adakah guru-guru di Politeknik Republik merefleksi diri pada praktis/ pengajaran bilik darjah?

-Apakah strategi yang digunakan untuk merefleksi diri?

3)Sampel kajian: Guru- guru di Politeknik Republik seramai 141 orang.

4)Setting kajian: di Sekolah Politeknik Republik

5)Metodologi:

Metodologi Satu Hari-Satu Masalah.
- Dasar pedagogi ini adalah kepercayaan bahawa pembelajaran merupakan suatu aktiviti individu yang boleh dipengaruhi oleh "kebijaksanaan merancang dan perlaksanaannya". Satu Hari-Satu Masalah distrukturkan pada dua tahap-1. Rancang kurikulum dan skafolding dimana masalah adalah kraf berikutan satu set objektif pembelajaran pada tahap makro (modul), dan diskafold oleh fasilitator pada tahap mikro (bilik darjah)2.Para pelajar memilih cara pembelajaran yang disukai dalam kurikulum yang dirancang dan setting pasukan. Tetapi melalui struktur ini, para pelajar bebas untuk mengurus, berbincang, menilai, memilih penemuah yang diperoleh berdasarkan kepada kecenderungan mereka.

Metodologi II - Menggunakan borang soal selidik (diberikan sebaik sahaja guru- guru menjalani bengkel 3-jam berkaitan peranan refleksi dalam kemajuan profesional.

7) Hasil dapatan kajian melalui soal selidik di terjemahkan dalam bentuk carta pai (peratusan) berdasarkan beberapa kriteria iaitu:
Keputusan 1- Refleksi sebagai suatu praktis
Keputusan 2- Lokasi refleksi
Keputusan 3- Hubungan antara refleksi dan praktis di bilik darjah.


ARTIKEL 3 - Helping Students to Add Detail and Flair to the Stories

Oleh : Pooja Patel and Leslie Laud


1) Contoh Kajian Tindakan Penulis- Pengkaji ingin memastikan keberkesanan kaedah yang digunakan dalam meningkatkan prestasi pelajar masalah pembelajaran dalam subjek penulisan.

2) Persoalan Kajian : Adakah kombinasi kaedah "Self-Regulated Strategy Development" dan " Visualising & Verbalizing" dapat membantu pelajar bermasalah pembelajaran dalam penulisan karangan.

3) Sampel Kajian : 3 orang pelajar yang mempunyai masalah dalam pembelajaran (language based learning disabilities)

4) Setting Kajian : School inNortheaster US, 55 minutes of classroom support, three times per week, this resource class was taken during the foreign language timeslot.

5) Prosedur Kajian :

a) Guru memberikan buku cerita kepada pelajar dan meminta mereka membincangkan isi kandungan cerita tersebut dengan rakan-rakan tanpa pengawasan guru untuk melihat latarbelakang pencapaian pelajar.

b) Apabila selesai, pelajar diminta mengulas dan guru memberikan komen.

c) Guru membimbing pelajar mengembangkan idea melalui gambar dan Wh question.Pelajar diminta membuat satu karangan berdasarkan gambar dan soalan yang diberikan oleh guru (berdasarkan WH question)

d) Pelajar diminta mengulangi langkah-langkah menulis berdasarkan gambar dan WH question secara berulang-ulang dengan bantuan gambar dan soalan.

e) Pelajar diminta menulis karangan tanpa bimbingan gambar/soalan.

6) Data diperolehi daripada ujian sebelum dan selepas. Pemarkahan berdasarkan jumlah perkataan, tatabahasa, penilaian keseluruhan.

0 comments: