? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, December 11, 2009

AKTIVITI 13: TUGASAN 4 KT MINI

Tajuk Mini Kajian : Permainan Pop Minda Secara Kolaboratif Melalui Penggunaan Komputer Semasa P&P.

MATLAMAT KAJIAN TINDAKAN

i) Membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan menggunakan "peta minda" melalui penggunaan teknologi komputer.

ii) Meningkatkan penguasaan kemahiran pelajar dalam penggunaan komputer.

iii) Menjana daya kognitif pelajar bagi mencerna dan menghasilkan idea secara kreatif dan kritis melalui ilham dan gabungan idea-idea yang ada.

PERSOALAN KAJIAN

i) Adakah penghasilan peta minda melalui penggunaan teknologi komputer mampu membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan?

ii) Adakah penggunaan teknologi komputer berjaya menarik minat dan sekaligus menukar tanggapan pelajar terhadap subjek sains dan perdagangan?

Pemilihan penggunaan teknik peta minda dalam P&P adalah berdasarkan justifikasi berikut :

i) Menurut Allan M. Collins (awal 1960an)peta minda boleh digunakan bagi tujuan :
- Menyelesaikan sesuatu masalah
- Merangka bentuk pembelajaran
- Menggambarkan tahap kreativiti seseorang individu
- Menggabungkan isi-isi penting dalam sesuatu topik pengajaran dalam bentuk yang mudah
difahami dan diingati.
- Memupuk semangat kerja berpasukan

Tambahan lagi, Collins turut menyatakan bahawa penggunaan peta minda memberi impak yang besar dalam aspek :

"cognitive psychology"(mengkaji proses daya pemikiran manusia), "artificial intelligence"(komputer) and "education".

Kenyataan berikut diperkukuhkan lagi oleh Buzan (1991) yang menyatakan bahawa penghasilan peta minda melibatkan penggunaan otak kiri dan kanan manusia yang membawa kepada keseimbangan daya pemikiran manusia.

Dalam kajian ini juga kami menggunakan teori Skinner iaitu aplikasi peneguhan positif. Peneguhan positif ialah satu pembentukan tingkahlaku dimana ianya lebih efektif untuk sesuatu perubahan dan pengekalan tingkah laku tersebut. Konsep ini diaplikasikan dalam kajian kami melalui permainan pop minda bagi mengukuhkan tingkah laku positif iaitu para pelajar bersaing untuk memperolehi ganjaran dengan menjawab soalan yang diajukan dengan betul. Selain itu, pelajar juga bersaing secara positif dalam membina peta minda yangkreatif dan mudah difahami. Menurut Skinner terdapat lima (5) prinsip bagi mengatasi halangan dalam pembelajaran :

i) Memberi maklum balas kepada pelajar dengan kadar segera
ii) Memecahkan tugasan kepada langkah-langkah yang lebih kecil
iii) Ulang arahan sebanyak yang mungkin supaya pelajar lebih faham dan jelas
iv) Lakukan tugasan daripada yang mudah kepada yang lebih kompleks
v) Memberikan peneguhan positif

"Guru harus belajar bagaimana hendak mengajar..Mereka perlu diajar dengan cara pengajaran yang lebih berkesan"(Skinner)

Friday, December 4, 2009

AKTIVITI 12: PERMURNIAN

TAJUK : Permainan “Pop Minda” secara kolaboratif berasaskan komputer semasa proses P&P.

MATLAMAT KAJIAN TINDAKAN

i) Membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan menggunakan "peta minda" melalui penggunaan teknologi komputer.

ii) Meningkatkan penguasaan kemahiran pelajar dalam penggunaan komputer.

iii) Menjana daya kognitif pelajar bagi mencerna dan menghasilkan idea secara kreatif dan kritis melalui ilham dan gabungan idea-idea yang ada.

PERSOALAN KAJIAN

i) Adakah penghasilan peta minda melalui penggunaan teknologi komputer mampu membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan?
ii) Adakah penggunaan teknologi komputer berjaya menarik minat dan sekaligus menukar tanggapan pelajar terhadap subjek sains dan perdagangan?

AKTIVITI 11: TUGASAN 2 - JURNAL

Artikel 1: Action Research: An Approach for the Teachers in Higher Education.
By: Ghazala Yasmeen, 2008. (Dept. of Physiology, University of Karachi).

Pernyataan Masalah
- Kajian tindakan ini dijalankan apabila wujudnya permasalahan dan kesukaran di kalangan pelajar-pelajar aliran sains dalam subjek Biostatistics. Mereka mengalami kesukaran dalam memahami konsep pengajaran sains dan tidak tahu cara mengaplikasikannya dengan betul. Kesilapan yang kerap dilakukan oleh pelajar-pelajar tersebut ialah pelajar menggunakan konsep, rumus dan formula yang salah bagi menyelesaikan sesuatu masalah (tugasan yang diberikan). Mereka hanya menghafal dan mengingat formula/rumus tetapi tidak memahami secara mendalam apa yang dipelajari di dalam kelas. Mereka juga sering tidak memberi tumpuan dan hilang fokus semasa proses P&P. Ini adalah disebabkan kerana mereka menganggap subjek sains yang dipelajari sukar dan membosankan. Terlalu banyak fakta dan teori yang perlu diingat juga merupakan antara faktor yang menjadikan pelajar-pelajar tidak gemar akan subjek berkenaan. Misalnya, mereka mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang diberikan oleh guru.

Artikel 2: Action Research to Improve Student Teachers' Ability to Use Innovative Instruction in a Physics Classroom in Indonesia.
By: Sa’adah Ridwan and Dr. Kardiawarman di Physics Education Department, Indonesian University Of Education (UPI), Indonesia, 2007.

Pernyataan Masalah
- Berdasarkan jurnal tersebut, kajian tindakan ini dijalankan adalah bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pengalaman dalam latihan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah (teaching-learning practices). Kajian ini adalah untuk penambahbaikan gaya dan cara pengajaran bakal-bakal guru dalam subjek sains. Ini adalah kerana didapati bakal-bakal guru adalah lemah dalam menyediakan rancangan pengajaran harian (rph), di mana ianya disebabkan oleh kelemahan dalam menggunakan kemudahan makmal untuk menjalankan aktiviti (eksperimen) dan mengadakan perbincangan selepas aktiviti tersebut. Bakal-bakal guru lebih gemar menyampaikan isi pengajaran secara teori dan bukannya secara practical (eksperimen). Semasa proses P&P, tiada penglibatan aktiviti dijalankan di dalam makmal dan tiada bahan bantu mengajar digunakan. Misalnya, bakal-bakal guru tidak membuat eksperimen yang berkaitan dengan topik pengajaran yang disampaikan. Ini adalah disebabkan kerana mereka menyatakan mereka tidak mempunyai pengalaman, tiada masa yang mencukupi untuk mengendalikan aktiviti dalam makmal dan menggunakan bahan bantu mengajar (BBM) semasa proses P&P.

Artikel 3: Twelfth Grade Students' Undestanding of Oxidation and Combustion: Using Action Research to Improve Teachers' Practical Knowledge and Teaching Practice.
By: Nicos Valanides, Athanasia Nicolaidou and Ingo Eilks , 2003.

Pernyataan Masalah
- Kajian tindakan yang dibincangkan dalam jurnal ini adalah dijalankan berdasarkan wujudnya permasalahan di kalangan pelajar-pelajar dalam subjek sains (kimia). Kajian menunjukkan bahawa guru-guru tidak mengetahui masalah yang dialami oleh pelajar mereka dalam memahami pengajaran sains (science subject matter). Pelajar-pelajar mempunyai set idea dan pengetahuan tentang pengajaran yang disampaikan tetapi mereka tidak dapat menghubungkaitkan dan menggabungkan idea-idea tersebut dalam pembelajaran mereka secara logik. Contohnya, majoriti pelajar mempunyai pengetahuan tentang konsep pembinaan dan penguraian ikatan molekul (bond making and bond breaking) dalam sistem tenaga, tetapi mereka gagal mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam menyatakan faktor/sebab berlakunya proses perubahan tenaga.

AKTIVITI 10: TUGASAN 1 - BUKU

CURRICULUM AND IMAGINATION - PROCESS THEORY, PEDAGOGY AND ACTION RESEARCH

PENULIS: JAMES MC KERNAN (2007)
Pembangunan dan teori kurikulum sejak dari 50 tahun dahulu lebih menjurus kepada pencapaian objektif. Segala bentuk kurikulum yang dijalankan bertujuan mencapai objektif yang telah ditetapkan tanpe menekankan kepada proses pencapaian objektif tersebut. Keberkesanan sesuatu objektif dikaji dan dilihat keberhasilannya melalui keputusan peperiksaan dan perbandingan secara keseluruhan.

Memandangkan teori kurikulum yang diguna pakai sudah sekian lama, penulis merasakan perlu wujud anjakan paradigma di dalam budaya kurikulum masakini berikutan perubahan dan peredaran zaman. Di dalam pengubahan, pembentukan, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum baru, penulis lebih mengfokus kepada pembentukan kurikulum dengan menspesifikasikan proses pendidikan yang mengandungi prinsip-prinsip tertentu.

Proses Kajian Tindakan melibatkan tiga fasa utama iaitu :

i) Lihat : membina gambaran dan mengumpul maklumat. Apabila proses penilaian dibuat, kita mengenalpasti dan menghuraikan masalah untuk dikaji dalam konteks yang telah ditetapkan. Kita juga menerangkan tugas-tugas peserta (pendidik, ahli pengkaji dll).

ii) Fikir: Menterjemah dan menerangkan. Apabila menilai kita menganalisis dan menterjemahkan situasi tersebut. Kita membuat refleksi ke atas apa yang para peserta telah lakukan.Kita juga melihat kepada sebarang kelebihan dan kekurangan, isu atau masalah yang wujud.

iii) Tindakan : Menyelesaikan isu dan masalah. Dalam penilaian kita mengadili nilai, keberkesanan, kesesuaian dan hasil daripada aktiviti tersebut. Kita bertindak untuk merumuskan penyelesaian kepada sebarang masalah.

Prosedur kajian tindakan:

1) Mengenalpasti kesukaran atau masalah.
- Pada peringkat awal, pengkaji akan mengenalpasti wujudnya permasalahan dalam situasi tersebut dan mendapatkan maklumat yang jelas tentang masalah yang wujud.

2) Pengesahan masalah.

- Antara persoalan yang dicadangkan:

(i) Siapa yang menyuara dan tidak menyuarakan pendapat dalam seminar?
(ii) Apakah karakter atau ciri-ciri komen profesor dalam perbincangan seminar tersebut?
(iii) Mengapakah terdapat sesetengah pelajar tidak melibatkan diri dalam seminar?
(iv) Apakah peranan yang perlu saya ambil dalam perbincangan yang diadakan?
(v) Apakah bukti yang telah disediakan kepada para pelajar sebagai persediaan mereka dalam perbincangan?

3) Menjalankan analisis situasi.
- melibatkan proses pengumplan data dalam membantu menjawab persoalan yang timbul.

4) Membina cadangan dan penyelesaian masalah.

5) Membina perancangan kajian tindakan dan tempoh masa.

6) Melaksanakan dan merefleksi mengikut perancangan.

7) Pengumpulan data.

8) Pemerolehan pendapat dan pemahaman: menterjemahkan data.

9) Penghasilan keputusan


Pengumpulan dan penganalisisan data.

1) Melalui pemerhatian oleh pengkaji.
- Pengkaji memainkan peranan yang aktif dalam kelompok atau populasi yang dikaji. Misalnya, profesor kolej berperanan seperti seorang guru sekolah menengah bertujuan untuk memahami tanggungjawab dan tugasan guru.

2) Pemerhatian yang dilakukan tidak melibatkan pengkaji.
- Contohnya, pengkaji hanya duduk di belakang bilik darjah dan tidak terlibat secara langsung dalam kajian tersebut.

3) Penggunaan video.
- Menggunakan video kamera dan teknologi audio untuk merakam situasi sebenar yang berkaitan dengan permasalahan di setting kajian.

4) Analisis dokumen
- Penelitian dan pemeriksaan ke atas rekod-rekod rasmi, kenyataan, surat-surat, rancangan pengajaran, misi, rekod kedatangan dan lain-lain yang berkaitan dengan tajuk kajian.

5) Kajian kes
- Report bertulis, penterjemahan yang mengandungi bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Data-data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai bahan kajian kes.

6) Diari
- Jurnal yang melaporkan segala tindakan, penterjemahan, persoalan dan penerangan dilakukan dari masa ke semasa sewaktu melakukan kajian. Maklumat dicatatkan mengenai perkembangan dan dan sebarang bentuk kekangan yang wujud.

7) Catatan kajian
- Merekodkan sesuatu kejadian dalam bentuk bertulis berdasarkan pemerhatian sebenar.

8) Questionaire
- instrunmen penilaian kendiri biasanya melalui penggunaan kertas yang terdiri daripada pelbagai siri soalan yang berkaitan dengan kajian dalam bentuk terbuka dan tertutup.

9) Interbiu/temuduga
- Dalam bentuk berstruktur atau tidak berstruktur. Contoh temuduga berstruktur adalah seperti penggunaan questionaire, manakala tidak berstuktur pula ialah responden diberi kebebasan untuk membincangkan idea atau pendapat mereka sendiri dalam masa yang singkat yang dilakukan sama ada secara bersemuka, melalui internet, atau perbualan telefon.

10) Analisis kandungan
- Kaedah untuk menganalisis dan menyusun makna sesuatu mesej atau komunikasi.

11) Quadrangulasi
- Adaptasi daripada kaedah triangulasi. Triangulasi ialah kaedah yang digunakan untuk memplotkan kedudukan berdasarkan beberapa rujukan. Dalam kajian, ianya bermakna mengumpulkan data daripada perspektif atau pandangan yang telah disahkan. Konsep dan kaedah kajian yang digunakan untuk mengesahkan kesimpulan atau rumusan yang telah dibuat.

Dapatan kajian.
- Penulis menyatakan bahawa kajian tindakan yang dilakukan memberi perubahan dalam kurikulum sekolah yang merangkumi aspek aspek seperti berikut:

i) Kebudayaan
ii) Masa, kesinambungan dan perubahan
iii) Penduduk, tempat dan persekitaran
iv) Pembangunan individu dan identiti
v) Individu, kumpulan dan institusi
vi) Kuasa, hak dan pemerintahan
vii) Praktis dan idea sivik

Friday, November 20, 2009

AKTIVITI 9: TUGASAN 4 - KT MINI

MATLAMAT KAJIAN TINDAKAN
i) Membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan menggunakan "peta minda" melalui penggunaan teknologi komputer.

ii) Meningkatkan penguasaan kemahiran pelajar dalam penggunaan komputer.

iii) Menjana daya kognitif pelajar bagi mencerna dan menghasilkan idea secara kreatif dan kritis melalui ilham dan gabungan idea-idea yang ada.

PERSOALAN KAJIAN
i) Adakah penghasilan peta minda melalui penggunaan teknologi komputer mampu membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan?

ii) Adakah penggunaan teknologi komputer berjaya menarik minat dan sekaligus menukar tanggapan pelajar terhadap subjek sains dan perdagangan?

AKTIVITI 8: TUGASAN 4 - KT MINI

Berdasarkan tajuk kajian, huraikan cadangan untuk mengatasi kelemahan pengajaran.

i) Cadangan (individu & pasukan)
- Menjalankan aktiviti permainan "POP MINDA" melalui penggunaan komputer semasa proses P&P.

- Pelajar perlu mengambil isi-isi penting tentang kandungan pengajaran dan kemudian diolah ke dalam bentuk peta minda melalui pengggunaan komputer berdasarkan kreativiti masing-masing supaya dapat mengukuhkan tahap kefahaman dan ingatan pelajar terhadap isi pengajaran.

ii) Cadangan dari luar pasukan.
- Guru subjek Perdagangan dan Sains perlu lebih kreatif dan bersedia untuk mengadakan pelbagai aktiviti dalam kelas bagi menarik minat pelajar dalam memahami topik yang dipelajari. Selain itu, aktiviti yang dijalankan perlulah melibatkan keseluruhan pelajar dan guru hanya memberi skafolding dalam sesi aktiviti tersebut. Perbincangan pelajar secara berkumpulan dan soal- jawab antara pelajar - guru perlu sentiasa dilaksanakan supaya penguasaan topik lebih efisien.

iii) Berdasarkan literatur review.
- Kajian tindakan yang dilaksanakan banyak memberi manfaat bukan sahaja kepada pelajar dan guru sahaja, malah ia juga memberi kesan yang positif kepada sekolah atau institusi pendidikan itu sendiri. Antaranya ialah i) mereka dapat memperluaskan pengetahuan sedia ada dan kemahiran mereka yang berkaitan dengan gaya dan pendekatan pengajaran yang digunapakai sebelum ini. ii) memperluaskan pengalaman dan juga meningkatkan keyakinan para guru dalam melaksanakan sesuatu pendekatan baru dalam proses P&P. iii) mewujudkan kolaborasi dan kerjasama antara sekolah, guru dan institusi pendidikan (kolej, universiti) yang menjalankan kajian tindakan dalam usaha memperbaiki pendekatan, teknik dan strategi yang digunapakai oleh para pendidik.
Sumber: Sa'adah Ridwan and Dr.Kardiawarman (2007)

AKTIVITI 7: TUGASAN 4 - KT MINI

Berdasarkan tajuk kajian, huraikan kelemahan pengajaran-pengajaran subjek berkenaan.

SUBJEK SAINS
  • Terlalu banyak fakta, teori dan rumus yang perlu difahami, dihafal dan diingat.
  • Bahasa pengantar yang digunakan iaitu Bahasa Inggeris menjadikan pelajar sukar untuk memahami isi pengajaran yang disampaikan oleh guru.
  • Subjek sains padat dengan pelbagai aktiviti dalam makmal (experiment) menjadikan pelajar kurang gemar untuk melakukannya kerana tidak mahir mengendalikan bahan-bahan kimia dan radas-radas di dalam makmal.
  • Pelajar-pelajar tidak memahami dan hanya menghafal konsep/teori dalam subjek sains menjadikan mereka tidak tahu mengaplikasikannya dalam kehidupan harian.

SUBJEK PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

  • Kelemahan subjek ini ialah memandangkan subjek ini berbentuk fakta, ianya kurang mendapat minat daripada sesetengah pelajar kerana memerlukan pelajar menghafal dan mengingat segala teori-teori yang terdapat di dalam kandungan pelajaran.

ii) Pengalaman dari pasukan lain.
- Antara kelemahan subjek perdagangan dan sains ialah isi pengajaran yang melibatkan banyak fakta yang perlu diingat dan dihafal oleh pelajar. Ini memberi sedikit kebosanan kepada pelajar untuk sentiasa mengingat nota- nota penting dalam menguasai topik-topik yang dipelajari. Selain itu, para pelajar juga perlu sentiasa bersedia dan mahir dengan perkembangan/ isu semasa supaya tidak ketinggalan dan terbelakang dengan topik yang akan/ telah dipelajari.

iii) Berdasarkan literatur review.

- Kajian yang dijalankan mendapati pelajar-pelajar mengalami masalah dan kesukaran dalam mata pelajaran sains (Biostatistics) . Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar sukar untuk mengingati formula dan teori pengajaran, mengingati formula tetapi tidak tahu untuk menggunakannya. Selain itu, pelajar juga menganggap subjek sains sesuatu yang sukar dan membosankan.
Sumber : Action Research: An Approach For The Teachers in Higher Education. By Ghazala Yasmeen (Dept. of Physiology, University Of Karachi).

- Kajian yang dijalankan juga menunjukkan pelajar tidak dapat menghubungkaitkan set idea dengan konsep atau teori pengajaran sains secara logik, misalnya tindakbalas kimia (chemical reaction). Tahap kefahaman mereka dalam sains sentiasa berubah-ubah (inconsistent) dan hanya percaya kepada sesuatu kejadian atau fenomena itu berlaku apabila ianya dapat dilihat. Contohnya, pelajar sukar memahami konsep perubahan tenaga diikuti dengan pertukaran tindak balas kimia yang melibatkan proses pembinaan dan penguraian ikatan molekul (bond breaking and bond making).
Sumber: Twelfth Grade Students' Undestanding Of Oxidation and Combustion: Using Action Research to Improve Teachers' Practical Knowledge and teaching Practice. By Nicos Valanides (University of Cyprus), Athanasia Nicolaidou (Ministry of Education and Culture, Cyprus), Ingo Eilks (University of Dourmand, Germany).

- Bagi matapelajaran berbentuk fakta pelajar kadangkala keliru untuk membezakan antara fakta dan huraian. Tambahan pula dalam buku teks terdapat percampuran antara fakta-fakta dan huraian. Proses mengenal pasti fakta dan isi ini mengambil masa yang lama untuk kumpulan sasaran ini.
(Sumber:Jamaludin Ag. Damit,2008)